Składki członkowskie

Zaktualizowane 16.03.2016

Decyzją zarządu Głównego PTP od 2010 r. zbieranie składek członkowskich odbywać się będzie jedynie przez dokonanie wpłat na rachunek Zarządu Głównego PTP.

 

Obowiązują następujące zasady:

Wysokość składki za lata 2014, 2015 i 2016 wynosi 120 zł. Wpłaty należy dokonać do 31. marca 2016 na konto Zarządu Głównego PTP:

78 1020 1156 0000 7702 0006 8015

tytułem: Składka członka Oddziału Krakowskiego PTP {imię i nazwisko} za 2014.

UWAGA: Do dnia 28.02.2014 należy uregulować ewentualne zaległości w opłatach składek za dotychczasowe lata członkostwa. Na podstawie ilości opłaconych składek za 2013 rok zostanie wyznaczona liczba delegatów Oddziału Krakowskiego PTP, którzy będą uczestniczyć z  prawem głosu w zebraniu założycielskim Sekcji Psychiatrii Środowiskowej PTP, które odbędzie się w Warszawie w dniu 31.03.2014 roku.

  • Składki za lata 2012, i 2013 w wysokości 120 złotych/rok powinny być wpłacane na konto Zarządu Głównego PTP;
    • nr rachunku: 78 1020 1156 0000 7702 0006 8015
  • Składki zaległe za lata 2010 i 2011 w wysokości 100zł za każdy rok należy wpłacać na konto Zarządu Głównego PTP;
    • nr rachunku: 78 1020 1156 0000 7702 0006 8015
  • Składki zaległe za lata 2007, 2008, 2009 w wysokości 100 złotych za każdy rok należy wpłacać na konto Oddziału Krakowskiego PTP;
    • nr rachunku: 34 1240 4689 1111 0000 5143 5071
  • Składki niezapłacone do roku 2006 włącznie ulegają abolicji.

O opłaceniu składki członkowskiej członek PTP jest zobowiązany powiadomić swój oddział terenowy. Oddział Krakowski PTP należy powiadomić wysyłając skan lub kopię potwierdzenia przelewu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: koptp@wp.pl lub listownie na adres: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Oddział w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków.

Pierwszą składkę po przyjęciu w poczet członków opłaca się za rok kalendarzowy, w którym nastąpiło przyjęcie do towarzystwa.
Kolejne składki opłaca się odpowiednio za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy członkostwa. Wpłata następuje drogą elektroniczną na konto Zarządu Głównego PTP w nieprzekraczalnym (*) terminie do końca pierwszego kwartału (31 marca) kolejnego roku kalendarzowego.

nr rachunku: 78 1020 1156 0000 7702 0006 8015

Zgodnie z uchwałą podjętą na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTP opłata składki członkowskiej uprawnia do otrzymywania elektronicznej wersji (PDF) czasopism: Psychiatria Polska i Psychoterapia. W  celu rozpoczęcia elektronicznej prenumeraty należy na adres email Oddziału Krakowskiego PTP (koptp@wp.pl) przesłać list zawierający w  załączeniu potwierdzenie opłaty składki członkowskiej, a w treści adres email, na który będą przesyłane pliki PDF. Składki opłacone terminowo gwarantują otrzymywanie czasopism.

 Aktualne informacje na temat członkowstwa w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (oraz na temat wysokości składek) znaleźć można na stronie: http://psychiatria.org.pl/czlonkostwo(*)

Ważny komunikat Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego PTP