W dniu 17 października 2018 roku zmarł Profesor Jerzy Witold Aleksandrowicz, wybitny naukowiec, lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta.Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, wieloletni Kierownik Katedry Psychoterapii UJ CM oraz Zakładu Psychoterapii SU w Krakowie. Był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pozostawał szeroko zaangażowany w życie Towarzystwa – pełnił liczne funkcje m.in.  przewodniczącego Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego PTP, redaktora naczelnego czasopism: Psychiatria Polska, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Psychoterapia, przewodniczącego Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, wiceprzewodniczącego Komisji ds. Hipnozy PTP. Był również członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych – jedną z pierwszych z Polski osób aktywnie zaangażowanych w działalność najstarszego towarzystwa naukowego zrzeszającego badaczy psychoterapii – Society for Psychotherapy Research, wiceprezesem World Association of Dynamic Psychiatry, członkiem Polsko Francuskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polsko Izraelskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz International Society for Hypnosis.

Rozległe prace i poszukiwania badawcze prowadzone przez Profesora Jerzego Aleksandrowicza zaowocowały bogatym dorobkiem naukowym obejmującym kilka monografii, rozdziałów w podręcznikach oraz wiele artykułów naukowych i popularnonaukowych. Indywidualne podejście do badań nad objawami nerwicowymi i skutecznością psychoterapii pozwoliło sformułować pionierskie poglądy na temat klasyfikacji zaburzeń nerwicowych oparte na wynikach badań z zastosowaniem narzędzi opracowanych pod jego kierunkiem, obecnie szeroko znanych i używanych w praktyce klinicznej w kraju i zagranicą – Kwestionariuszy Objawowych „O” i „S” oraz Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON 2016. Ponadto zainicjował i uczestniczył w realizacji nowatorskiego projektu badań zjawiska hipnozy z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Jego praca badawcza stanowiła inspirację dla wielu naukowców, istotnie przyczyniając się do rozwoju nurtu badań naukowych w obszarze psychoterapii, psychopatologii zaburzeń nerwicowych oraz hipnozy.

Profesor był wybitnym nauczycielem psychoterapii oraz hipnozy klinicznej, superwizorem i klinicystą. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielił się chętnie, uczestnicząc z serdecznością i otwartością w dyskusjach akademickich, zebraniach zespołów klinicznych, wykładach, seminariach i licznych spotkaniach ze studentami. Z jego inicjatywy wdrożono rozwiązanie pionierskie – do programu studiów medycznych realizowanych na Wydziale Lekarskim UJ CM wprowadzono obligatoryjny przedmiot psychoterapia, co odzwierciedlało jego przekonanie o ważnym miejscu psychoterapii w obrębie medycyny.

Przepełnieni żalem, tęsknotą i wdzięcznością żegnamy Pana Profesora.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Rakowickim 26 października o godz. 13.40.

Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego