W dniach 6-9 kwietnia 2019r. w Warszawie odbędzie się 27 Europejski Kongres Psychiatryczny (https://epa-congress.org/2019/). W związku z tym Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP podjął decyzję o dofinansowaniu udziału czynnego członków naszego Oddziału w Kongresie.

Szczegółowe zasady dofinansowania:

Oddział Krakowski PTP przyzna jednorazowe stypendia:
w przypadku prezentacji ustnej – w kwocie nieprzekraczającej 1700 PLN na osobę,
w przypadku posteru – w kwocie nieprzekraczającej 1000 PLN na osobę.

Przyznane środki służą wyłącznie pokryciu części kosztów udziału w konferencji i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Dofinansowaniem mogą być objęci członkowie Oddziału Krakowskiego PTP.

Dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie osoby, które są pierwszymi autorami lub autorami prezentującymi prace wygłaszane w formie prezentacji ustnych lub posterów, po potwierdzeniu przez organizatorów konferencji przyjęcia prac do programu oraz po przedłożeniu przez osobę wnioskującą dowodu dokonania opłaty rejestracyjnej.

Wnioskujący o dofinansowanie muszą być członkami Oddziału Krakowskiego PTP i mieć opłacone składki członkowskie.

Jedna osoba może wystąpić wyłącznie o jedno dofinansowanie. Jedno przyjęte przez organizatorów konferencji zgłoszenie może być częścią wyłącznie jednego wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami (potwierdzenie zgłoszenia abstraktu, jego treść, lista autorów i współautorów oraz potwierdzenia opłat składek członkowskich PTP) należy przesyłać na adres: koptp@wp.pl.

 

Termin dostarczenia wniosków: 

12.10.2018 (wnioski, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane).

 

Termin nadesłania drogą mailową (koptp@wp.pl) kopii potwierdzenia akceptacji pracy do prezentacji przez organizatorów kongresu:
niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyjęciu pracy, jednak nie później niż do 10 dni od ogłoszenia szczegółowego programu konferencji.

Niedotrzymanie terminu będzie skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

Decyzja o wysokości dofinansowania zostanie podjęta na pierwszym zebraniu Zarządu przeprowadzonym zgodnie z harmonogramem pracy Zarządu, którego termin przypadnie po ogłoszeniu przez organizatorów szczegółowego programu konferencji. Każdy wniosek, który spełni wymagania formalne zostanie rozpatrzony pozytywnie. Wszystkie osoby objęte finansowaniem oraz prezentujące pracę w formie wystąpienia ustnego otrzymają stypendium w równej wysokości. Wszystkie osoby objęte finansowaniem oraz prezentujące pracę w formie posteru otrzymają stypendium w wysokości stanowiącej 60% kwoty przyznanej osobom prezentującym pracę w formie ustnej.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie kopii potwierdzenia dokonania opłaty rejestracyjnej na konferencję (w formie imiennego rachunku wystawionego na osobę wnioskującą lub kopii potwierdzenia przelewu bankowego z umieszczonym w tytule wpłaty imieniem i nazwiskiem osoby wnioskującej).

Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego