Szanowni Państwo,

W związku z konsekwencjami pandemii SARS-CoV-2 Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP pragnie wyrazić poparcie dla wszystkich działań członków Oddziału, które zmierzają do utrzymania ciągłości leczenia pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. W szczególności za istotne oraz bardzo pożądane w obecnych okolicznościach uznajemy liczne przykłady działań naszych Koleżanek i Kolegów, profesjonalistów, którzy z zaangażowaniem, kreatywnością i elastycznością, a także zachowując zasady etyki zawodowej, podejmują wysiłki skutkujące objęciem pacjentów niezbędną opieką.

Sytuacja zawodowa, rodzinna, a także bytowa wielu naszych pacjentów uległa w ostatnim czasie znacznemu pogorszeniu. Zachęcamy do podejmowania działań wychodzących poza przyzwyczajenia i rutynę, które uwzględniają daleko idące konsekwencje obecnej sytuacji i są dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości pacjentów.

Odnotowujemy również wzrost zapotrzebowania na profesjonalne poradnictwo wśród Koleżanek i Kolegów pracujących obecnie w szczególnie trudnych warunkach w ochronie zdrowia. Zachęcamy do osobistego zaangażowania w realizację tego zadania.

Konsekwencją obecnej sytuacji jest także ograniczenie kontaktu studentów z pacjentami, co zawęża, a niekiedy nawet uniemożliwia, realizację istotnych elementów kształcenia na kierunkach medycznych, w tym także na szkoleniach psychoterapeutycznych. Zarząd Oddziału Krakowskiego podkreśla szczególne znaczenie bezpośredniego kontaktu studenta z pacjentem oraz deklaruje wsparcie dla rozwiązań, które będą promowały zachowanie w możliwie największym zakresie tego ważnego doświadczenia z uwzględnieniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. Doceniamy jednocześnie znaczny wysiłek podejmowany przez dydaktyków w celu przybliżenia wiedzy teoretycznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Zwracamy uwagę na znaczenie podstawowych praw człowieka, których ochrona w sytuacji powszechnego zagrożenia jest niewątpliwie wyzwaniem. Liczne przykłady z historii wskazują na istotne narażenie praw osób o szczególnych potrzebach, w tym wymagających opieki medycznej, zwłaszcza chorujących na zaburzenia psychiczne. Deklarujemy wsparcie dla postaw indywidualnych i działań podejmowanych w celu zachowania i ochrony praw zapisanych w aktach ogólnych – Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz szczegółowych m. in. w Kodeksie Etyki Lekarskiej, Kodeksie Etycznym Psychoterapeutów PTP.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat wybranych konkretnych inicjatyw realizowanych na terenie Oddziału Krakowskiego PTP. Zachęcamy do wymiany informacji na temat innych, szczególnych działań i aktywności podejmowanych w duchu wspólnotowości i solidarności.

Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego